Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu budowlanego, poprzez wyeliminowanie przeszkód zarówno o charakterze prawnym, jak i biurokratycznym. Zniesiono m.in. obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz możliwości dostępu do drogi publicznej.

Ograniczono także zasadę, zgodnie z którą roboty budowlane mogły zostać rozpoczęte na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W znowelizowanej ustawie rozszerzono katalog obiektów budowlanych, do budowy których potrzebne będzie zgłoszenie, a nie jak do tej pory – niezbędne było uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zniesiono obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Odnosi się to do budynków, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wystarczy zgłoszenie budowy wraz z projektem budowlanym i dokumentacją wymaganą przy pozwoleniu na budowę dla danego budynku.

Zgłoszeniu podlegać będą również: „wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.prezydent.pl

Newsletter

Partnerzy

Copyright © 2024 Cygulski
Polityka cookies | O nas | Oferta | Galeria | Referencje | Kontakt